Versie februari 2020

Productbedrukt.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen gegevens slechts gebruikt worden met toestemming van de consument.

Productbedrukt.nl gebruikt verzamelde gegevens om zijn klanten de volgende diensten te leveren:

* Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig voor het maken van een factuur, het uitvoeren van de bestellen en het op de hoogte houden over het verloop van de bestelling.

* Betaling van uw bestelling verloopt via iDEAL en wordt uitgevoerd door Mollie. 

* Voor betaling via Mollie zijn uw naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van uw eigen bank.

* Gegevens over het gebruik van de website en feedback helpen ons de website verder te ontwikkelen en verbeteren. Feedback kunt u geven door een e-mail te sturen naar info@productbedrukt.nl.

* Voor het adverteren op Facebook en Instagram maken wij gebruik van de gegevens (woonplaats, geslacht, leeftijd) die over u bij deze bedrijven bekend zijn. Deze gegevens worden gebruikt om advertenties gerichter te kunnen plaatsen. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden naar u persoonlijk. 

* Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief dient u uzelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij aanmelding wordt uw voornaam en e-mailadres gevraagd. 

* Het plaatsen van een review gebeurt vanuit onze website. De gegevens die u hierbij invult zullen niet worden gedeeld met derden.

* De boekhouding en verdere administratie gebeurt door onze eigen werknemers. Uw gegevens zullen hierbij niet worden gedeeld met derden. 

Samenwerking met derde partijen
Productbedrukt.nl werkt samen met een aantal derde partijen. Voor deze samenwerking zijn wij genoodzaakt enkele gegevens met deze partijen te delen. 

* Productbedrukt.nl ontvangt uw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het versturen van uw bestelling alsmede om u op de hoogte te houden van de status van uw verzending. Hiervoor maken wij gebruik van My Parcel. Dit bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijzen u graag door naar de privacyverklaring van My Parcel voor meer informatie (https://www.myparcel.nl/voorwaarden-beleid/). 

* Om uw pakket te kunnen bezorgen, maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Hiervoor is het noodzakelijk uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL te delen. PostNL gebruikt deze gegevens enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

* De afhandeling van de betalingen verloopt via Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening0 of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie (https://www.mollie.com/nl/privacy).  

* De host van onze webshop is Siteground. Alle gegevens die u via onze website en webshop ter beschikking stelt, worden opgeslagen op de servers van Siteground. Siteground heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. Siteground heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er wordt regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. 

* Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce; wij hosten onze webwinkel bij bovengenoemde partij. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. 

* Voor de verspreiding van onze digitale nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan iedere e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van Cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mail worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Doel van gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat houdt in dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met uw opdracht. Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing. Uw gegevens kunnen door ons gebruikt worden om – anders dan op uw verzoek – contact met u op te nemen. Gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van overeenkomst, eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (waaronder uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Productbedrukt.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de grenzen van de wet daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Wanneer u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen (o.a. voor de Belastingdienst) dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, blijven deze gegevens bewaard tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. 

Gegevens inzien
U heeft altijd het recht om de door Productbedrukt.nl opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail met uw verzoek naar info@productbedrukt.nl. Via deze e-mail kunt u ook contact opnemen als u bezwaar wil maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie. 

Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief en deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven middels de link in de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief staat daarnaast een link om uw persoonlijke gegevens te controleren en corrigeren. 

Rectificatierecht
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking sturen naar info@productbedrukt.nl. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Indien het verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking sturen naar info@productbedrukt.nl. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Indien het verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op overdraagbaarheid
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking sturen naar info@productbedrukt.nl. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Productbedrukt.nl. Indien u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Wanneer uw bezwaar gegrond wordt verklaard, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Indien u van mening bent dat dit wel het geval is, neemt u dan contact met ons op via info@productbedrukt.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Productbedrukt.nl, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melding
Productbedrukt.nl is, als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijk datalek zullen wij onze klanten hiervan op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Cookies
Productbedrukt.nl maakt gebruik van Cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Een Cookie is een klein tekstbestand dat, bij het bezoek aan een website, naar uw computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen Cookies plaatsen.

Deze website maakt gebruik van permanente Cookies en sessie Cookies.
– Permanente Cookies: Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming tot het plaatsen van Cookies te onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente Cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Hieronder vallen functionele Cookies.
– Sessie Cookies: Met behulp van een sessie Cookie kunnen wij inzien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze Cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Hieronder vallen tracking Cookies, sociale media Cookies en marketing Cookies.  
Meestal kunnen Cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van Cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

Met welk doel plaatst deze website Cookies?
Deze website plaatst Cookies met de volgende redenen:

* Winkelwagen (functioneel): Onthouden welke producten in uw winkelmandje liggen. Zonder deze Cookie is het niet mogelijk producten te bestellen.

* Cookie keuze (functioneel): Onthouden of u ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van Cookies.

* Google Analytics (tracking Cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden, en proberen hier met rapportages inzicht in te verkrijgen.

* Google AdWords (tracking Cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis wordt gebruikt om onze AdWords campagnes te verbeteren. 

* Sociale media (sociale media Cookie): Met deze cookie is het mogelijk om sociale media-pagina’s te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van het sociale mediakanaal zelf afkomstig is.

* Review sites (marketing Cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken wij reviewsites. Deze plaatsen Cookies voor een juiste werking.

Wijzigingen in het privacybeleid
Productbedrukt.nl behoudt te allen tijde het recht zijn privacybeleid te wijzigen. Op de website treft u altijd de meest recente versie aan van onze privacyverklaring. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij met reeds verzamelde gegevens omgaan, wordt u daarvan per e-mail op de hoogte gebracht. 

Contactgegevens
Productbedrukt.nl
Biezen 67b
2771 CN Boskoop
Voor vragen, opmerkingen of andere zaken zijn wij telefonisch bereikbaar op 0182-752187, op werkdagen tussen 8:30 en 17:30. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via e-mail op info@bedruktproduct.nl of via het contactformulier op de website. 

© 2021 - 2023 productbedrukt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel